Remembering Su Shi
West Lake
2001
10" x 10"

At Guo's Villa - Reading Su Shi's poems
 Remembering Su Shi
West Lake
2001
10" X 10"

At Guo's Villa - Reading Su Shi's poems
 Remembering Su Shi
West Lake
2001
10" x10"

At Guo's Villa - Reading Su Shi's poems
 Remembering Su Shi
West lake
2001
10" x 10"

At Guo's Villa - Reading Su Shi's poems
 Remembering Su Shi
Huangshan
2001
10" x 8"

In the Yellow Mountains, Anhui Province
 Remembering Su Shi
Huangshan
2001
10" x 8"

In the Yellow Mountains, Anhui Province